˳ƦC


@@oaIugX§cΥĤHoC

Z
W
W
ϥΪ
O
oaI
cJs qΤl

ǧ
2 Įa
~ǻUǧǫDz~ 6At״3 U
Rqk@c nΤl 15
FpǧǫDz~ s 16At״5 ǯxa
eQc jƴΤl 20 ǫҡDǽǽγ
c nΤl 27
OMic ܦnΤl 34 ǩ~s
itc Τl 40 gP
VUc մΤl 50 ǻq
FfUc 륩Τl 62 Ǧdzޤs
hzUc WKΤl 75
ectUc ۼvΤl 90AHP[10AIQ[5Atץ[5 bǦdzޤsuDZDZǤǻǤvo
DCMC DCMCU 8
Ƿǿ y 30
Uǿ uy 100 Ǥ~|ǩaU
M]t M ǫ 9
n]QM]t TM 16
dzQM]t UQM 23
UM]t ]kM 30 |a
t]M M 35
KoM]t jM 50
ectUM]t ۼvM 55 bǻquDZǷ~Ǣǽvo
QM]t uƤM 58
MzUM]t ѨϤM 67 Ǥ~|ǩuaӼh
Ƿ~ 26
KiUK `諸cl Ǽǵǻ 6
n]QK Tcl 12 Ǧǹԫ
@rPK yUcl 17
ǰQ 󽦹ul 25Aq
ectUK ۼvcl 40AHP[15AIQ[5Atץ[10 ĤbǦǹԫˡuǿdzevo
@`pQK ƾcl 58
VGUK }cl 64AIQ[5
K ncl 70Atץ[5
UK ̱jcl 82 Ǥ~|ǩeӼh
SU] Z 15 Ǥ~|ǩsҼӼh
MtQ ȷȲy L 20
OiGH BͷȷȲy 30 ~ǧǽǻ
ǽǫǽǫ@r] yZ 47

W
W

mO
oaI
OUǼ LYy Y
]Ǽǵǻ
@DZDZ^
2A[2 bӶP~ǻ
ǯUǼ pYy 5 Ǧǹԫ
ǵǶUǼ ³Yy 9
ǫ~UǼ Yy 15
PlYy 20 ǻq
ǧǵUǼ Q~Yy 25
Yy 30
ǵUǼ NYy 35Aίv bǤ~|ǩsҼӼhuǧ~Ǹءvo
\KUc qUl Y

@
@ġ^
3
PiUc pĴUl 3
DCMCc DCMCUl 7Atץ[2
Uc Ul 10 ~ǧǽǻ
ǫUc Ul 15
Uc sUl 20AD ǻq
@Jzgq WYa 20App[30
ǿǯUc áUl 25
c Ul 30
eJQ A Y

@^
2
eJQ Ž 8
eJtQ ¥ս 12
dzQ ??(gPy) 14A
oBU 17Aίv ǻq
MzU ѨϽ 18
hfU k 32 bǤ~|ǩ祴uFMǢǥǧvo
eiq gA@ 2 U
Ueiq D@ 5 Ǧǹԫ
ǧUeiq Al@ 7 baUquvo
ǤUeiq a@ 10
ǽUeiq G}@ 15
VTUeiq Ф@ 18
rUeiq @ 23
AJqUeiq I@ 26
ǵUeiq Ill@ 30A[jҦO beӼhuǧǽvo
qUǼ B 15AB
bUUǼ 15A
DZǼǼ q 15Aq
DCMCdz DCMCŨm 10Atץ[1
ǰǨǿ 󽦫B 8Aq
~M 8A
JFǷǻ ŷx 8AB
MfUǷǻ ´ 8
PiUdz pŨm
]ǧ^
7
oUdz nĤlŨm 17AIQ[10 gP
@J Wũܭ 23ABBBq uǻǵǫFvo
]k
]ǫ^
3App[5
fkǵ av 13
hfUǵǽǣ k 20ABB Ǧdzޤs
DCMC DCMCu ]Ǽǵǻ^ 7
tUZv զⶵ
]^
10A[10
HjUZv 20A[20
tUZv ¦ⶵ 30A[30 gP
GzGpUZv 40A[40 Ǧdzޤs
UZv 50A[50 Ǥ~|ǩZҼӼh
kUNv ]~N L 2 U
fAhUNv ~N 5 ǦdzޤsBǦǹԫBǵz
UNv N 7 UˡBǦǹԫ
YKUNv ϤN 9
\FUNv lN 12A[10
UNv N 15
RUNv ɤN 20 dzǬɤs
UNv lN 25
OhUNv BkN 26App[10
MzZzUNv ѥN 30
DqUNv ȤN 35
MUNv gN 45 Ǥ~|ǩsҼӼh
DCMCǬ DCMC٫ 7Atץ[5
@JǬ Wŧ٫ L]ǧ^ 30App[30 Ǥ~|ǩZҼӼh

ТϢѢ